1. Organizatorem Programu „KLUB HDF" (zwanego dalej „Programem") jest HDF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. DOmaniewska 47, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000358025, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 691-246-32-18, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł.
 2. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora.
 3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Uczestnikiem Programu jest osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności, osoba prawna oraz inna jednostka, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do programu poprzez wypełnienie formularza, na podstawie którego następuje rejestracja udziału w Programie.
 5. Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. W programie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin lub członkowie najbliższych rodzin członków organów zarządzających Organizatora (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą).
 7. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Programie.
 8. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
 9. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie rejestracji jest HDF Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 10. W wyniku rejestracji uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta, umożliwiającego gromadzenie punktów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 11. Uczestnik może zbierać Punkty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem od momentu przystąpienia do Programu.
 12. Za zakupione u Organizatora towary lub usługi, co do których płatność wynikająca z umowy została w całości uregulowana, uczestnik otrzymuje punkty wedle zasady: 0.5% netto wartości wszystkich faktur zarejestrowanych od startu programu . Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania Uczestnikom Programu dodatkowych punktów.
 13. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie Uczestnika Programu.
 14. Zgromadzone punkty Uczestnik Programu w wybranym przez siebie momencie może wymienić na Karty Podarunkowe Klubu HDF:
  • „Karta prezentowa" doładowana kwotą o wartości 100, 150, 200, 250, 300 lub 1000 zł, przeznaczona na zakupy w dowolnym sklepie sieci Media Expert na terenie kraju.
  • „Karta podarunkowa" doładowana kwotą o wartości 100, 150, 200, 250, 300 lub 1000 zł, przeznaczona na zakupy w dowolnym sklepie sieci Media Markt na terenie kraju.
  • „Karta upominkowa" doładowana kwotą o wartości 100, 150, 200, 250, 300 lub 1000 zł, przeznaczona na zakupy w dowolnej perfumerii sieci Sephora na terenie kraju.
 15. Wyboru Karty Podarunkowej dokonuje Uczestnik Programu. Istnieje możliwość wyboru dwóch różnych kart podarunkowych, w tym o różnej wartości doładowania, o ile pozwala na to stan punktów na koncie uczestnika.
 16. Określona liczba punktów daje prawo do ich wymiany na kartę o danej wartości doładowania.

  • Karta Podarunkowa 100 zł = 100 punktów
  • Karta Podarunkowa 150 zł = 150 punktów
  • Karta Podarunkowa 200 zł = 200 punktów
  • Karta Podarunkowa 250 zł = 250 punktów
  • Karta Podarunkowa 300 zł = 300 punktów
  • Karta Podarunkowa 1000 zł = 1000 punktów

 17. Karty Podarunkowe realizowane są w sklepach Media Expert, Media Markt oraz Sephora jako karty na dowolnego okaziciela.
 18. Karty Podarunkowe nie stanowią kart kredytowych, płatniczych, bankomatowych, nie zastępują też żadnej innej formy płatności, nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
 19. Karty Podarunkowe są ważne w okresie 12 miesięcy od chwili ich aktywacji w kasie danego sklepu.
 20. Organizator, po przesłaniu Kart Podarunkowych na podany przez Uczestnika Programu adres, nie odpowiada za ich ewentualne użycie przez osobę do tego nieuprawnioną
 21. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników Programu. Uzyskane dane adresowe zostaną wykorzystane na potrzeby realizacji Programu.
 22. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych przez HDF Polska w celach promocyjno-marketingowych, w tym otrzymywanie informacji handlowych od HDF Polska.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie oraz dokonywania wiążącej interpretacji postanowień regulaminu. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.
 24. Wszelkie reklamacje Uczestników w związku z Programem winny zostać przesłane przez uczestnika w formie pisemnej na adres organizatora i określać:
  • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację,
  • zarzuty uczestnika i okoliczności uzasadniające reklamację,
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 25. Reklamacje związane z naliczaniem Punktów rozpatrywane są przez Organizatora po wskazaniu przez Uczestnika konkretnych usług, dat i działań, za które Punkty powinny być lub zostały błędnie naliczone. Organizator rozpatrzy reklamację w okresie 48 godzin od chwili jej otrzymania.
 26. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku, gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na działania Uczestnika sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.
 27. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem, a dotyczące Programu, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
 28. Program rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2011 r. i ma charakter bezterminowy.
 29. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, jednocześnie informując o tym fakcie Uczestników na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu. Uczestnicy mają prawo do wymiany Punktów na karty w nieprzekraczalnym terminie wskazanym jako data zakończenia Programu.
 30. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularza Uczestnika oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu, jak również za udostępnienie przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 31. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej korzyści.
 32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika.
 33. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 34. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) HDF POLSKA sp. zoo informuje, że:
  • każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych;